Rozwijaj swój biznes zwiększając zatrudnienie

Specjaliści z Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Granicznej, Powiatowego Urzędu Pracy i Urzędu Wojewódzkiego pomogą ci:

Minimalizować nadużycia związane z nieuczciwymi pośrednikami pracy

Korzystać
z uproszczonego systemu zatrudniania

Wprowadzić mechanizmy skutecznego zatrudnienia obcokrajowców

Najnowsze artykuły

Wydarzenia

COVID – 19 przedłużenie terminów opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 15zzza ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wskazuję, że : Jeżeli termin do opuszczenia przez cudzoziemca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 299 ust. 6 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach wypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID19, termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30. dnia następującego po odwołaniu tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Ponadto: Art. 15zzzb. Jeżeli ostatni dzień

Czytaj więcej »

Zatrudnienie cudzoziemca w praktyce

0
Liczba dotychczasowych uczestników
0
Liczba wystawionych opinii

Opinie uczestników programu