Jakie sankcje karne grożą ci za powierzanie cudzoziemcowi nielegalnej pracy
images

Jakie sankcje karne grożą ci za powierzanie cudzoziemcowi nielegalnej pracy

Czy zdarzyło Ci się nie przekazać cudzoziemcowi informacji o uzyskanym zezwoleniu na pracę lub oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy ?

Co grozi za powierzanie cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy?

Zgodnie z art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – Kto powierza cudzoziemcowi nielegalne wykonywanie pracy podlega karze grzywny od 1000 zł. do 30 000 zł.

Zgodnie z art. 120 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – Kto za pomocą wprowadzenia cudzoziemca w błąd, wyzyskania błędu, wykorzystania zależności służbowej lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania doprowadza cudzoziemca do nielegalnego wykonywania pracy, podlega karze grzywny od 3000 do 30000.

Istotą tego przepisu jest ukaranie podmiotu, który doprowadził cudzoziemca do nielegalnego wykonywania pracy za pomocą wprowadzenia go w błąd, wyzyskania błędu, wykorzystania zależności służbowej lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania. “Wprowadzenie w błąd” oznacza wywołanie u cudzoziemca mylnego wyobrażenia o rzeczywistości. W szczególności będzie się ono wyrażało w poinformowaniu cudzoziemca o tym, że nie jest wymagane posiadanie odpowiedniego dokumentu na wykonywania pracy w Polsce lub że podmiot powierzający wykonywanie pracy taki dokument uzyskał, a zostanie mu ono przekazane w późniejszym terminie. Natomiast „wykorzystanie błędu” odnosi się do sytuacji, kiedy cudzoziemiec pozostaje w błędzie, a podmiot powierzający wykonywanie pracy ten stan wykorzystuje. Trzecią wyszczególniona metoda doprowadzenia cudzoziemca do nielegalnego wykonywania pracy jest „wykorzystanie zależności służbowej”. Istniejący stosunek zależności pomiędzy powierzającym wykonywanie pracy a cudzoziemcem zachodzi wówczas, gdy cudzoziemiec nie jest zdolny z własnej woli przeciwstawić się zaistniałej sytuacji. Wyzyskanie niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania odnosić się będzie do sytuacji, gdy cudzoziemiec z jakichkolwiek względów ma nie należyte rozeznanie ( np. z powodu bariery językowej) co do decyzji o wykonywaniu pracy.

Pozostałe artykuły