Na czym polega procedura uproszczona przy zatrudnianiu cudzoziemca
152326085434539400

Na czym polega procedura uproszczona przy zatrudnianiu cudzoziemca

Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy mogą podejmować krótkoterminową pracę w Polsce tj. przez okres do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (praca cudzoziemca nie . może być związana z działalnością sezonową).        

Warunkiem skorzystania z procedury uproszczonej jest wpisanie ww. oświadczenia do ewidencji oświadczeń we właściwym powiatowym urzędzie pracy oraz posiadanie przez cudzoziemca dokumentu uprawniającego go do pobytu w Polsce, z którym może wiązać się uprawnienie do wykonywania pracy na terytorium RP.

Składając oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu do ewidencji oświadczeń, podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, dołącza do oświadczenia:

– ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna;

– kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, natomiast jeżeli cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca;

– dowód wpłaty – 30 zł,

– oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88z ust. pkt 1-6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – mówiące o karalności/niekaralności podmiotu w związku z zatrudnianiem cudzoziemców

Urząd pracy dokonuje wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń lub wydaje decyzję o odmowie wpisania oświadczenia do ewidencji w terminie 7 dni roboczych, a  w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego – nie później niż 30 dni od daty wpływu oświadczenia do urzędu.

Po odebraniu wpisanego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, pracodawca przekazuje oryginał oświadczenia cudzoziemcowi, a kopię zachowuje w dokumentach.

Podmiot powierzający prace na podstawie oświadczenia musi też pamiętać o poinformowaniu urzędu, w którym zostało wpisane oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy, o podjęciu – najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca – w terminie 7 dniu od daty rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń.

Pozostałe artykuły