Warunki wjazdu cudzoziemca w przypadku pobytu długoterminowego
1_2.7.1

Warunki wjazdu cudzoziemca w przypadku pobytu długoterminowego

I. Cudzoziemiec przekraczający granicę na wjazd na
terytorium RP na pobyt długoterminowy zobowiązany jest posiadać i
okazać na żądanie:

 1. ważny dokument podróży;
 2. ważną wizę długoterminową lub ważny dokument pobytowy wydane przez władze polskie;
 3. dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) lub posiadanie podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30.000 euro, ważnego przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na tym terytorium w związku z koniecznością podróży powrotnej z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku – w przypadku wjazdu
  na podstawie wizy krajowej;
 4. środki finansowe wystarczające na pokrycie kosztów planowanego pobytu oraz podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania lub kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, albo dokument potwierdzający możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem.

Ważne: lista dokumentów podróży uznawanych
przez Rzeczpospolitą Polską znajduje się na stronie Komisji
Europejskiej w sekcji Informacje/Info. Szczegóły dostępne pod
adresem internetowym:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/index_en.htm

II. Cudzoziemcowi odmawia się wjazdu na terytorium RP
jeżeli:

 1. nie posiada dokumentów, o których mowa w punkcie I., chyba że obowiązek ich posiadania jest wyłączony zgodnie z pkt II, lub
 2. nie przedstawił dokumentów wystarczających do potwierdzenia celu i warunków planowanego pobytu, lub
 3. jego wjazd następuje w okresie obowiązywania wpisu do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, lub
 4. jego dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, lub
 5. jego wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub pobyt na tym terytorium może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, lub
 6. wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub stosunki międzynarodowe Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub  
 7. posiada podrobiony lub przerobiony dokument podróży, wizę lub inny dokument uprawniający go do wjazdu na terytorium RP i pobytu na tym terytorium.

B. WARUNKI WJAZDU NA POBYT
KRÓTKOTERMINOWY:

W przypadku planowanego pobytu na terytorium państw członkowskich nieprzekraczającego 90 dni w każdym okresie 180-dniowym, co oznacza wzięcie pod uwagę okresu 180-dniowego poprzedzającego każdy z dni pobytu, warunki wjazdu obywateli państw trzecich są następujące:

 1. posiadają oni ważny dokument podróży uprawniający do przekroczenia granicy i spełniający następujące kryteria:

   i.       jest on ważny przez przynajmniej trzy miesiące po planowanej dacie wyjazdu z terytorium państw członkowskich; w uzasadnionych pilnych przypadkach kryterium to może zostać pominięte;

   ii.      został wydany w okresie
ostatnich 10 lat;

 1. posiadają oni ważną wizę krótkoterminową, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 539/2001, lub ważne zezwolenie na podróż, jeżeli jest ono wymagane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1240, chyba że posiadają ważny dokument pobytowy lub ważną wizę długoterminową wydane przez inne państwo Schengen;
 2. uzasadnią cel i warunki planowanego pobytu oraz posiadają wystarczające środki utrzymania, zarówno na czas trwania planowanego pobytu, jak i na powrót do ich państwa pochodzenia lub na tranzyt do państwa trzeciego, co do którego istnieje pewność, że uzyskają zezwolenie na wjazd na jego terytorium, lub jeżeli mają możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem;
 3. nie są osobami, wobec których dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu w SIS;
 4. nie są uważani za stanowiących zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z państw członkowskich, a w szczególności nie dokonano wobec nich, na tej podstawie, wpisu do celów odmowy wjazdu w krajowych bazach danych państw członkowskich.

Za datę wjazdu uważa się pierwszy dzień pobytu na terytorium państw członkowskich, a datę wyjazdu liczy się jako ostatni dzień pobytu na terytorium państw członkowskich. W obliczeniach
długości pobytu krótkoterminowego na terytorium Polski nie uwzględnia się okresów pobytu dozwolonych na mocy zezwolenia na pobyt lub wizy długoterminowej wydanych przez władze polskie.

Państwa trzecie, których obywatele zobowiązani są posiadać wizę na wjazd krótkoterminowy na terytorium Schengen (w tym Polski) oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego obowiązku zostały określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1806 z dnia 14 listopada 2018 r. wymieniającym państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu. (ww. akt prawny zastąpił rozporządzenie nr 539/2001)

Ponadto obywatele niektórych państw trzecich zwolnieni są z obowiązku posiadania wizy na wjazd na terytorium państw Schengen (w tym Polski) na mocy umów o zniesieniu obowiązku wizowego, zawieranych przez UE z tymi państwami trzecimi. Obywatele niektórych państw trzecich zwolnieni są także z obowiązku posiadania wizy na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na mocy umów zawieranych z tymi państwami przez Rzeczpospolitą Polską.

Informacja dotycząca państw objętych ruchem
bezwizowym na terytorium RP
, znajduje się na stronie
Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Szczegóły dostępne pod adresem
internetowym:

https://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/przyjazd_do_polski/lista_panstw/

C. Wyłączenia

Obowiązek okazania środków finansowych lub dokumentów
potwierdzających możliwość uzyskania takich środków zgodnie z
prawem nie dotyczy cudzoziemców przekraczających granicę na
podstawie:

 1. umów międzynarodowych, które
  przewidują zwolnienie cudzoziemca z obowiązku posiadania tych
  środków albo obowiązek pokrycia kosztów jego pobytu przez
  polskie organy państwowe lub instytucje publiczne;

   

 2. wizy w celu repatriacji;
 3. wizy w celu wykonywania pracy;
 4. wizy w celu korzystania z ochrony
  czasowej;

   

 5. wizy w celu udziału w
  postępowaniu w sprawie o udzielenie azylu;

   

 6. karty pobytu;
 7. wizy w celu korzystania z uprawnień wynikających z
  posiadania Karty Polaka.

   

Wymóg dotyczący posiadania ubezpieczenia medycznego, można
uznać za spełniony, w przypadku gdy cudzoziemiec posiada
odpowiednie ubezpieczenie w związku ze swoją sytuacją
zawodową.

Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej na podstawie wizy w celu wykonywania pracy, który nie
podlega jeszcze ubezpieczeniu zdrowotnemu w rozumieniu przepisów
ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, obowiązek określony w
części A. I pkt 3 realizuje poprzez okazanie podróżnego
ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w
wysokości 30.000 euro, ważnego do dnia uzyskania
przez niego ubezpieczenia zdrowotnego, pokrywającego wszelkie
wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na tym terytorium w
związku z koniecznością podróży powrotnej z powodów medycznych,
potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub
ze śmiercią, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do
pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych
bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na
podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku.

D. LICZBA WJAZDÓW NA PODSTAWIE WIZY SCHENGEN
LUB DŁUGOTERMINOWEJ

 1. Wiza Schengen (typ C) uprawnia do tylu wjazdów na terytorium państw obszaru Schengen ile zostało określonych w naklejce wizowej. W przypadku gdy w polu „ilość wjazdów” wskazana została liczba 1 wiza ta uprawnia do 1 wjazdu na terytorium
  Schengen w okresie jej ważności. Tym samym jeżeli posiadacz wizy
  Schengen C wjedzie na terytorium Schengen, a następnie opuści to
  terytorium  wyjeżdżając do państwa trzeciego wiza ta nie
  będzie uprawniać do ponownego przekroczenia granicy na wjazd na
  terytorium Schengen. Jeżeli w polu „ilość wjazdów”
  figuruje wpis MULTI wiza ta uprawnia do wielokrotnego wjazdu na
  terytorium Schengen w okresie jej ważności.

   

 2. Wiza długoterminowa (typ D)
  wydana przez władze polskie uprawnia do tylu wjazdów na terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej ile zostało wskazane w naklejce wizowej. 
  W przypadku jeżeli w polu „ilość wjazdów” wskazana
  została liczba 1 wiza ta uprawnia do 1 wjazdu na terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej w okresie jej ważności. Tym samym jeżeli
  posiadacz wizy długoterminowej D wydanej przez władze polskie
  wjedzie na terytorium Rzeczypospolitej
  Polskiej, a następnie opuści to terytorium  wyjeżdżając do
  innego państwa (niezależnie czy państwa trzeciego czy państwa
  Schengen) wiza ta nie będzie uprawniać do ponownego przekroczenia
  granicy (wewnętrznej
  czy też zewnętrznej) w celu wjazdu na terytorium Polski. Jeżeli
  w polu „ilość wjazdów” figuruje wpis MULTI wiza ta uprawnia
  do wielokrotnego wjazdu na terytorium Polski w okresie jej ważności.

   

E. POBYT NA TERYTORIUM RP

Cudzoziemiec jest uprawniony do pobytu na terytorium Polski przez
okres wynikający z posiadanej wizy (Schengen lub długoterminowej), lub z dokumentu
pobytowego.

W przypadku pobytu na terytorium Polski w ramach ruchu bezwizowego
cudzoziemiec jest uprawniony do pobytu przez okres 90 dni w
okresie 180 dniowym (lub przez okres wynikający z umowy o ruchu
bezwizowym podpisanej przez UE lub Polskę z państwem, którego jest
obywatelem).

W przypadku pobytu na podstawie wizy długoterminowej wydanej
przez inne państwo członkowskie, cudzoziemiec jest uprawniony do
pobytu w innych państwach członkowskich niż te które wydało wizę
(w tym w Polsce) w okresie ważności wizy przez okres nie
przekraczający 90 dni w okresie 180 dniowym.

Podobnie w przypadku pobytu na podstawie dokumentu pobytowego
wydanego przez inne państwo członkowskie cudzoziemiec jest
uprawniony do pobytu w innych państwach członkowskich niż te które
wydało dokument pobytowy (w tym w Polsce) w okresie ważności
dokumentu pobytowego przez okres nie przekraczający 90 dni w okresie
180 dniowym.

Cudzoziemiec w okresie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej jest obowiązany posiadać i okazać do kontroli:

 1. dokument podróży i dokumenty
  uprawniające cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
  Polskiej jeżeli są wymagane tj. wiza lub dokument pobytowy;

   

 2. środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów:

 • utrzymania cudzoziemca w trakcie
  jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

   

 • podróży powrotnej cudzoziemca do
  państwa pochodzenia lub zamieszkania,

   

 • tranzytu cudzoziemca przez terytorium Rzeczypospolitej
  Polskiej do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd;

   

        3. dokument potwierdzający możliwość
uzyskania środków finansowych zgodnie z prawem;

        4. dokument uprawniający cudzoziemca
do wykonywania pracy, prowadzenia działalności gospodarczej lub powierzenia wykonywania pracy;

        5. dokumenty potwierdzające cel i
warunki pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

WAŻNE: W celu ułatwienia obliczenia czasokresu
pobytu na wizie Schengen lub w ramach pobytu bezwizowego Komisja
Europejska na stronie internetowej Dyrektoriatu Generalnego Spraw
Wewnętrznych zamieściła ogólnodostępny  kalkulator
Schengen. Szczegóły dostępne pod adresem internetowym:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/index_en.htm

F. PRZEDŁUŻENIE POBYTU NA TERYTORIUM RP

I. Przedłużenie wizy

Wizę Schengen lub wizę krajową przedłuża lub odmawia jej
przedłużenia wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu
cudzoziemca, w drodze decyzji.

Cudzoziemiec, który zamierza przedłużyć okres swojego pobytu
na podstawie wizy Schengen lub wizy krajowej, składa, nie później
niż w dniu upływu okresu jego legalnego pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wypełniony formularz wniosku o
przedłużenie wizy.

Jeżeli termin na złożenie wniosku o przedłużenie wizy
Schengen lub wizy krajowej został zachowany i wniosek nie zawiera
braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w
terminie:

 1. wojewoda umieszcza w dokumencie
  podróży cudzoziemca odcisk stempla potwierdzającego złożenie
  wniosku w terminie;

   

 2. pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w
  którym decyzja w sprawie przedłużenia wizy Schengen lub wizy
  krajowej stanie się ostateczna.

   

Posiadanie ww. odcisku stempla w paszporcie potwierdza legalny
pobyt na terytorium RP, jednakże nie uprawnia do podróżowania po
terytoriach innych państw członkowskich Schengen. W przypadku
opuszczenia terytorium RP posiadanie ww. stempla w paszporcie nie
uprawnia do przekroczenia granicy na wjazd do RP.

II.  Zezwolenie na pobyt czasowy

Zezwolenia na pobyt czasowy udziela, w drodze decyzji,  wojewoda właściwy ze względu
na miejsce pobytu cudzoziemca.

Cudzoziemiec składa wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt
czasowy osobiście, nie później niż w ostatnim dniu jego
legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli termin na złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi
zezwolenia na pobyt czasowy został zachowany i wniosek nie zawiera
braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w
terminie:

 1. wojewoda umieszcza w dokumencie
  podróży cudzoziemca odcisk stempla potwierdzającego złożenie
  wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w terminie;

   

 2. pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w
  którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy
  stanie się ostateczna.

   

Posiadanie ww. odcisku stempla w paszporcie potwierdza legalny
pobyt na terytorium RP po wyczerpaniu dotychczasowych tytułów
pobytowych, jednakże nie uprawnia do podróżowania po terytoriach
innych państw członkowskich Schengen. W przypadku opuszczenia
terytorium RP posiadanie ww. stempla w paszporcie nie uprawnia do
ponownego przekroczenia granicy na wjazd do RP.

III. Zezwolenie na pobyt stały

Zezwolenia na pobyt stały udziela cudzoziemcowi lub odmawia jego
udzielenia wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu
cudzoziemca.

Jeżeli wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt
stały został złożony w czasie jego legalnego pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i nie zawiera braków formalnych lub braki
formalne zostały uzupełnione w terminie:

1. wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk
stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie mu
zezwolenia na pobyt stały;

2. pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa
się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja
w sprawie udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały stanie się
ostateczna.

Posiadanie ww. odcisku stempla w paszporcie potwierdza legalny
pobyt na terytorium RP po wyczerpaniu dotychczasowych tytułów
pobytowych, jednakże nie uprawnia do podróżowania po terytoriach
innych państw członkowskich Schengen. W przypadku opuszczenia
terytorium RP posiadanie ww. stempla w paszporcie nie uprawnia do
ponownego przekroczenia granicy na wjazd do RP.

IV. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udziela
cudzoziemcowi lub odmawia jego udzielenia wojewoda właściwy ze
względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

Jeżeli wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt 
rezydenta długoterminowego UE został złożony w czasie jego
legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie
zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w
terminie:

1. wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk
stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie mu
zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;

2. pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa
się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja
w sprawie udzielenia mu zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego stanie się ostateczna.

Posiadanie ww. odcisku stempla w paszporcie potwierdza legalny
pobyt na terytorium RP po wyczerpaniu dotychczasowych tytułów
pobytowych, jednakże nie uprawnia do podróżowania po terytoriach
innych państw członkowskich Schengen. W przypadku opuszczenia
terytorium RP posiadanie ww. stempla w paszporcie nie uprawnia do
ponownego przekroczenia granicy na wjazd do RP.

G. OBOWIĄZEK OPUSZCZENIA TERYTORIUM RP

Cudzoziemiec jest zobowiązany opuścić terytorium RP przed
upływem okresu pobytu, do którego jest uprawniony w ramach ruchu
bezwizowego lub okresu pobytu wynikającego z posiadanej wizy lub
dokumentu pobytowego.

Cudzoziemiec jest również obowiązany opuścić terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia, w którym
decyzja:

 • o odmowie przedłużenia wizy Schengen lub wizy
  długoterminowej;

   

 • o odmowie udzielenia zezwolenia na
  pobyt czasowy;

   

 • o odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt
  stały;

   

 • o odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt
  rezydenta długoterminowego UE;

   

  • o cofnięciu mu zezwolenia na
   pobyt czasowy;

    

  • o cofnięciu zezwolenia na pobyt
   stały;

    

  • cofnięciu zezwolenia na pobyt
   rezydenta długoterminowego UE;

    

  • o odmowie nadania statusu
   uchodźcy;

    

  • o odmowie udzielenia ochrony
   uzupełniającej;

    

  • o uznaniu wniosku o udzielenie
   ochrony międzynarodowej za niedopuszczalny;

    

  • o umorzeniu postępowania w
   sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej;

    

  • o pozbawieniu statusu uchodźcy;
  • o pozbawieniu ochrony
   uzupełniającej;

    

  • o cofnięciu zgody na pobyt ze względów humanitarnych,

stała się ostateczna, a w przypadku wydania decyzji przez organ
wyższego stopnia, od dnia, w którym decyzja została cudzoziemcowi  doręczona.

Pozostałe artykuły