Dokumenty na wykonywanie pracy w Polsce

Dokumenty na wykonywanie pracy w Polsce

Zezwolenia na pracę

Wydawane przez wojewodę;

6 typów zezwoleń na pracę:

  • A – gdy cudzoziemiec wykonuje pracę na terytorium Polski na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddizla, zakład (…) znajduje się na tym terytorium;
  • B – gdy cudzoziemiec w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji albo w związku z prowadzeniem spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz albo prokurent przebywa na terytorium Polski przez okres przekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy
  • C, D, E – w przypadku delegowania cudzoziemca na terytorium Polski;
  • S – w przypadku wykonywania na terytorium Polski pracy sezonowej

Zezwolenia na pracę sezonową

Od 1 stycznia 2018 r. znowelizowana ustawa z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadza nowe rozwiązanie umożliwiające zatrudnianie w Polsce cudzoziemców do pracy sezonowej – zezwolenie na pracę sezonową. Do obiegu prawnego wprowadzono nowy typ zezwolenia, który dotyczy wykonywania przez cudzoziemców prac sezonowych.

Praca sezonowa to praca wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym w sektorach: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, robactwo, oraz działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, w ramach działalności uznanych za sezonowe określonych w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.09.2018r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie podklas działalności według PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1749).

Zezwolenie na pracę sezonową wydaje Starosta ( Powiatowy Urząd Pracy) właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi.

Zezwolenie na pracę sezonową może być wydane dla obywateli wszystkich państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Procedura ubiegania się o zezwolenie na pracę sezonową.

Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca jest wydawane na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Wniosek – można wypełnić za pośrednictwem portalu: praca.gov.pl; wnioski składane elektronicznie powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP; w przypadku braku kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP wniosek należy po wygenerowaniu wydrukować, podpisać odręcznie i złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi lub wypełnić wniosek komputerowo (druk wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca w plikach do pobrania) i złożyć we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy.

Uwaga. dla Agencji Pracy Tymczasowej przewidziane są odrębne wnioski (druk wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca dla Agencji Pracy Tymczasowej w plikach do pobrania);
Bezpośredni odnośnik do portalu praca.gov.pl

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?idJednostki=18180#/wyborSprawy/zatrudnianieCudzoziemcow

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dołącza do wniosku na podstawie § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.12.2017r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń ( Dz. U. z 2017r. poz. 2345):

 1. ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży, albo jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest osoba fizyczna;

 2. kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca; w przypadku, gdy cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca;

 3. kopię ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku gdy cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 4. dowód wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1a ustawy;

 5. dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej – w przypadku, gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja;

 6. informację, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę – 90 dni przed dniem złożenia wniosku, jeżeli jest ona wymagana (tj. informację starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeba kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy sporządzoną z uwzględnieniem pierwszeństwa dostępu do rynku pracy dla obywateli polskich oraz cudzoziemców);

 7. dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom do pracy przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy – w przypadku gdy informacja starosty była wymagana;

 8. dokumenty potwierdzające powierzenie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową przynajmniej jeden raz w ciągu 5 ostatnich lat – w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;

 9. dokumenty potwierdzające, że podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z pracą wykonywaną przez danego cudzoziemca – w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;

 10. dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 8 ustawy (t. j. w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę ukończył uczelnię z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej albo jest uczestnikiem studiów doktoranckich odbywanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę przebywał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a pobyt był nieprzerwany w rozumieniu art. 195 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach);

 11. oświadczenie o niekaralności pracodawcy (obowiązkowo podpisane przez pracodawcę) (druk oświadczenia w plikach do pobrania). Odnośnik do strony: http://czestochowa.praca.gov.pl/web/powiatowy-urzad-pracy-w-czestochowie/-/6330607-zezwolenie-na-prace-sezonowa-cudzoziemca

  ponadto: 

 12. umowę spółki – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka cywilna, albo akty notarialne o zawiązaniu spółki – jeżeli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest spółka akcyjna w organizacji;

 13. w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, który nie jest wpisany do KRS/ CEIDG, wpis do właściwego rejestru.

Zezwolenie na pracę sezonową wydawane będzie, jeżeli:
(art. 88o ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

 1. wysokość wynagrodzenia, określona w umowie z cudzoziemcem, nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;

 2. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy.

Informacja starosty nie jest wymagana, jeżeli pracodawca wnioskuje o zatrudnienie cudzoziemca, który:
(art. 90 ust. 10 oraz art. 88c ust. 8 pkt 1 i 2 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

 1. jest obywatelem jednego z państw takich, jak: Federacja Rosyjska, Republika Białorusi, Republika Mołdawii, Republika Gruzji, Republika Armenii, Ukraina lub

 2. w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę, ukończył uczelnię z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo jest uczestnikiem studiów doktoranckich odbywanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub

 3. przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę, przebywał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a pobyt był nieprzerwany w rozumieniu art. 195 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Wykaz zawodów, w przypadku których wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności uzyskania informacji, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach runku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482), został określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.06.2018r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowej warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. U. z 2018 r. poz. 1264).

Ponadto Wojewoda Śląski wydał zarządzenie nr 264/16 ( z dnia 27 lipca 2016r. Dz. U. 2016 poz. 4165), w którym to określił zawody, w przypadku których zezwolenie na pracę cudzoziemca wydaje się bez uwzględnienia informacji starosty są to:

– nauczyciel (lektora) języka obcego
– kucharz kuchni narodowej

Zgodnie z art. 88s ust. 2 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1482) wydanie nowego zezwolenia na pracę sezonową nie jest wymagane, jeżeli:

 1. nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;

 2. nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;

 3. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli umowę o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej;

 4. cudzoziemcowi (obywatelowi Federacji Rosyjskiej, Republiki Białorusi, Republiki Mołdawii, Republiki Gruzji, Republiki Armenii lub Ukrainy) na okres 30 dni powierzono pracę innego rodzaju niż sezonowa.

  1. Uchylenie zezwolenia na pracę sezonową

Starosta (Powiatowy Urząd Pracy) wydaje decyzję o uchyleniu zezwolenia na pracę sezonową, w związku z art. 88y ust.1 Ustawy i o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1482), jeżeli:

 1. uległy zmianie okoliczności lub dowody, odnoszące się do wydanej decyzji;

 2. ustała przyczyna udzielenia zezwolenia na pracę sezonową;

 3. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi w toku postępowania:

  • złożył wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub dołączył do niego dokumenty zawierające takie dane lub

  • zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo w celu użycia jako autentyczny podrobił lub przerobił dokument, albo takiego dokumentu jako autentycznego używał;

 4. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie dopełnił obowiązków, o których mowa w art. 88h ust. 4, w szczególności niewypłacenia należnego wynagrodzenia lub nieopłacenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne;

 5. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie prowadzi działalności uzasadniającej powierzenie pracy cudzoziemcowi, w szczególności nie prowadzi działalności gospodarczej, statutowej lub rolniczej, jego działalność jest w okresie likwidacji lub w okresie zawieszenia;

 6. gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi został prawomocnie ukarany za wykroczenie określone w art. 120 ust. 3–5; w ciągu dwóch lat od uznania za winnego popełnienia czynu, o którym mowa w art. 120 ust. 1, został ponownie prawomocnie ukarany za podobne wykroczenie; jest osobą fizyczną, karaną za popełnienie czynu z art. 218–221 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny; jest osobą fizyczną, karaną za popełnienie w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę, czynu z art. 270–275 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, albo jest podmiotem zarządzanym lub kontrolowanym przez taką osobę; jest osobą fizyczną karaną za czyn, o którym mowa w art. 189a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. − Kodeks karny, lub karaną w innym państwie na podstawie przepisów Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, albo jest podmiotem zarządzanym lub kontrolowanym przez taką osobę.

Dodatkowe informacje nt. uchylenia zezwolenia na pracę sezonową
W myśl art. 88y ust. 3, ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004r. (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1482) Jeżeli decyzja o uchyleniu zezwolenia na pracę sezonową dotyczy cudzoziemca, który wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji wniosków, doręcza się ją dodatkowo temu cudzoziemcowi. W przypadku uchylenia zezwolenia na pracę sezonową na podstawie pkt 5 lub 6 cudzoziemcowi przysługuje prawo do odszkodowania od podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi za niewykonanie zobowiązań, które ten podmiot musiałby wykonać, gdyby zezwolenie na pracę sezonową nie zostało uchylone.

W przypadku uchylenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej Starosta (PUP) informuje o uchyleniu zezwolenia organ Straży Granicznej, gdy decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna.

   1. Okres ważności zezwolenia na pracę sezonową
    (art. 88t Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

 1. Zezwolenie na pracę sezonową wydaje się na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym;

 2. W przypadku cudzoziemca, który wjechał na terytorium RP na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej, okres jest liczony od dnia pierwszego wjazdu cudzoziemca do strefy Schengen;

 3. W przypadku cudzoziemców, którzy wjechali w celu innym niż praca sezonowa zezwolenie może być wydane na okres legalnego pobytu nie dłuższy niż 9 miesięcy. Okres ten liczony jest łącznie z okresami wskazanymi w poprzednio wydanych zezwoleniach na pracę sezonową dla tego cudzoziemca.

Praca innego rodzaju – nie dłużej niż 30 dni
(art. 88s ust. 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową może powierzyć mu pracę innego rodzaju niż praca sezonowa na okresy nie dłuższe niż łącznie 30 dni w ciągu ważności zezwolenia, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:

 1. cudzoziemiec jest obywatelem jednego z państw takich, jak: Federacja Rosyjska, Republika Białorusi, Republika Mołdawii, Republika Gruzji, Republika Armenii, Ukraina;

 2. cudzoziemiec otrzymuje wynagrodzenie nie niższe niż określone w posiadanym zezwoleniu na pracę sezonową;

 3. cudzoziemiec nie wykonuje pracy w charakterze pracownika tymczasowego.

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Połączenie kryteriów wydawania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udziela się, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium RP jest wykonywanie pracy oraz spełnione łącznie następujące warunki:

1) cudzoziemiec posiada:

a) ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;

2) cudzoziemiec ma zapewnione na terytorium RP miejsce zamieszkania;

3) podmiot powierzający wykonywanie pracy nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy; /test rynku pracy Test rynku pracy to procedura uzyskania informacji na temat sytuacji na lokalnym rynku pracy, potwierdzającej brak możliwości zatrudnienia na dane stanowiska obywatela Polski lub obywatela UE. Oznacza to, że cudzoziemiec może uzyskać zezwolenie na prace u danego pracodawcy w sytuacji, gdy okaże się, że wśród osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy nie ma takich, które mogą spełnić wymagania pracodawcy /

4) wynagrodzenie, które jest wskazane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy w załączniku do wniosku o udzielenie zezwolenia nie jest niższe niż wynagrodzenie pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracy pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.

5) Wysokość miesięcznego wynagrodzenia nie jest niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

W decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, poza okresem ważności tego zezwolenia, wskazuje się:

1) podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy, a w przypadku gdy cudzoziemiec będzie pracownikiem tymczasowym także pracodawcęużytkownika;

2) stanowisko, na jakim cudzoziemiec ma wykonywać pracę;

3) najniższe wynagrodzenie, które może otrzymywać cudzoziemiec na danym stanowisku;

4) wymiar czasu pracy;

5) rodzaj umowy, na podstawie której cudzoziemiec ma wykonywać pracę.