O projekcie #Engage 2 Prevent​

Spośród 1,5 miliona obcokrajowców przebywających obecnie w Polsce mieszka w regionie Śląska, Małopolski i woj. opolskiego. Skomplikowane administracyjne procedury, różnice kulturowe i mentalne oraz obciążenia administracyjne powodują wiele problemów dla obcokrajowców, którzy chcą legalnie przebywać i pracować w Polsce. W konsekwencji organy ścigania i instytucje publiczne, stają bardzo często przed sytuacją, w której cudzoziemcy i pracodawcy nie przestrzegają prawa. Dlatego istnieje pilna potrzeba angażowania i edukowania pracodawców w odniesieniu do warunków prawnych i różnic kulturowych, a tym samym wspierania międzyinstytucjonalnych i międzysektorowych dialogów. Projekt ma na względzie zapobieganie i prewencję w zakresie naruszania prawa poprzez edukację, środki zapobiegawcze, w tym promocję, studium najlepszych przypadków. Głównym celem przedstawionego projektu wstępnego jest stworzenie innowacyjnego mechanizmu ułatwiającego legalne zatrudnienia dla obcokrajowców w województwach śląskim, małopolskim i opolskim. Chcielibyśmy stworzyć platformę edukacyjną i przedstawić właściwy sposób zatrudniania cudzoziemców pracodawcom i instytucjom publicznym. Chcemy ustanowić grupę doradców reprezentujących zarówno instytucje publiczne takie jak Straż Graniczna Inspekcja Pracy, jak i pracodawców, którzy ułatwią administracyjny proces zatrudnienia obcokrajowca. Celem projektu jest także wypracowanie i rozwijanie narzędzi współpracy między władzą publiczną instytucjami rządowymi, prywatnymi i partnerami społecznymi w celu zwiększenia skuteczności ochrony pracowników. Chcemy zbudować relacje między tymi instytucjami i zachęcić do współpracy, aby zapobiec łamaniu prawa pracy. Prezentowany projekt tworzy międzyinstytucjonalne i międzysektorowe mechanizmy, angażując wszystkie zainteresowane strony jako partnerów w zapobieganiu naruszaniu prawa poprzez dostarczanie dobrych rozwiązań i rekomendacji oraz stosowanie dociekliwego badania zmian w tym zakresie. Ponadto celem tego projektu jest zapewnienie szkoleń dla profesjonalistów z sektora publicznego i prywatnego zajmujących się imigrantami, które mają zostać przeprowadzone przez specjalistów z Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej, Urzędów Wojewódzkich i Powiatowych Urzędów Pracy. Chcielibyśmy przedstawić konkretne instrukcje dla potencjalnych pracodawców i instytucji, których przedstawiciele są zaangażowani w zakresie przepisów prawa dotyczących zatrudnienia tych cudzoziemców. Chcemy budować relacje między tymi instytucjami i zachęcać ich do współpracy w celu uniknięcia ryzykownych sytuacji, jak również poprawić proces integracji cudzoziemców w Polsce.

Projekt zakłada zaangażowanie ekspertów pracujących w instytucjach publicznych i prywatnych (około 15 ekspertów), którzy bezpośrednio pracują na rzecz integracji imigrantów oraz zajmują się legalizacją zatrudnienia lub kontrolują ten proces na Śląsku, w Małopolsce i na terenie województwa opolskiego, a mianowicie przedsiębiorstwa rolne, przedsiębiorcy prywatni, przedstawiciele lokalnych gminy, a także NGO’s, Państwowa Inspekcja Pracy, Straż Graniczną a także Powiatowe Urzędy Pracy (PUP) oraz Urzędów Wojewódzkich.Projekt zakłada także udział przedstawicieli Amerykańskiej Izby Gospodarczej, którzy przedstawią własne doświadczenia w tym aspekcie oraz tych pracodawców , którzy na swoim przykładzie będą mogli wskazać własne rekomendacje i dobre doświadczenia. Jednym z podstawowych założeń jest także stworzenie strony internetowej w celu wymiany informacji, ale przede wszystkim ma umożliwić bezpośredni dostęp do najnowszych informacji w zakresie procesu zatrudnienia obcokrajowca w Polsce. Innowacyjną cechą tego projektu, wyróżniająca spośród innych tego typu inicjatyw jest zgromadzenie profesjonalistów reprezentujących różne społeczności a także reprezentantów ośrodków rządowych, by wyjść na przeciw oczekiwaniom przede wszystkim tym pracodawcom, którzy wiążą duże nadzieje z procesem zatrudnienia obcokrajowca we własnej firmie. Beneficjenci mogą za pośrednictwem strony internetowej zarejestrować się na szkolenia lub będą skierowani przez podmioty społeczne. Główni beneficjenci projektu to około 175 pracodawców.

 

Projekt składa się z trzech filarów:

I

Zestawy sesji szkoleniowych  i warsztaty praktyczne obejmujące tematy: wykorzystywanie pracowników, prawo imigracyjne, praca cudzoziemca w Polsce i konsekwencje nielegalnych, praca cudzoziemca. Celem warsztatów jest poszerzenie wiedzy pracodawców związanych z zatrudnieniem. Warsztaty informacyjne mają na celu opracowanie modelu świadczenia doradztwa prawnego i obywatelskiego usługi skierowane do konkretnych grup migrantów w Polsce. Planowany udział specjalistów z zakresu handlu ludźmi.

II

Konferencja podsumowująca, której nowatorskim założeniem jest poprawa działania uproszczonego systemu zatrudniania i minimalizacji występujących w nim nadużyć związanych m.in. działalnością nieuczciwych pośredników działających na terytorium innych państw i Polski oraz wprowadzanie mechanizmy umożliwiające skuteczniejszą walkę z oszustwami w odniesieniu do zatrudniania cudzoziemców. Konferencję poprowadzi Straż Graniczna wspólnie z partnerami projektu. Ideą konferencji jest wprowadzenie zrównoważonych i kreatywnych grupy zajmujących się problemami zatrudnienia obcokrajowców.

III

Strona internetowa promująca edukację i szkolenia w Polsce jako najpotężniejsze narzędzia integracji i dostępu do pracy oraz promowanie wymiany ze społeczeństwem przyjmującym. Powstanie strony internetowej ma na celu wypracowanie modelu świadczenia usług doradztwa prawnego i obywatelskiego skierowanego do Polaków oraz konkretne grupy migrantów w Polsce, a także zbiór zasad i kierunków zasad mających na celu wzmocnienie i rozwój tego typu usług doradczych w Polsce.