O partnerach

Śląski Oddział Straży Granicznej
im. nadkom. Józefa Bocheńskiego
w Raciborzu

Komendantem Śląskiego Oddziału Straży Granicznej Raciborzu jest płk SG Adam Jopek .

Śląski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu jest jednym z dziewięciu oddziałów funkcjonujących w strukturze organizacyjnej Straży Granicznej. Od zachodu sąsiaduje z Nadodrzańskim Oddziałem Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim, a od wschodu z Karpackim Oddziałem Straży Granicznej w Nowym Sączu. Terytorialny zasięg działania oddziału obejmuje obszar dwóch województw: śląskiego i opolskiego.

Strukturę organizacyjną Śląskiego Oddziału Straży Granicznej tworzy komenda oddziału w Raciborzu oraz placówki Straży Granicznej. Komenda oddziału jest urzędem podległym Komendantowi Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, zapewniającym mu merytoryczną, organizacyjną, prawną i kancelaryjno-biurową obsługę niezbędną do sprawnej realizacji jego ustawowych zadań jako terenowego organu Straży Granicznej. Komendą oddziału kieruje komendant oddziału we współpracy z zastępcami komendanta oddziału, głównym księgowym oraz kierownikami komórek organizacyjnych komendy oddziału. Po reorganizacji związanej z przystosowaniem do skutecznej realizacji zadań po zniesieniu kontroli na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej, w skład Śląskiego Oddziału Straży Granicznej wchodzą obecnie 4 Placówki Straży Granicznej. Trzy z nich są usytuowane na terenie województwa śląskiego, (w tym jedna realizująca zadania w Międzynarodowym Porcie Lotniczym “Katowice” w Pyrzowicach) a jedna placówka usytuowana jest na terenie województwa opolskiego. Ponadto Placówka Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach ma w swojej strukturze Grupę Zamiejscową w Częstochowie, a Placówka Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej Grupę Zamiejscową w Sosnowcu.

Na terenie województwa opolskiego znajdują się Placówki Straży Granicznej w:

Na terenie województwa śląskiego znajdują się Placówki Straży Granicznej w:

oraz 2 Grupy Zamiejscowe:

Rozmieszczenie Placówek Śląskiego Oddziału Straży Granicznej:

Stowarzyszenie Alumni stawia sobie za cel działanie na rzecz zbliżenia narodów Polski i USA, propagowanie wiedzy o USA w Polsce, nawiązywanie kontaktów z polskimi absolwentami programów wymiany, wspieranie zawodowego i osobistego rozwoju swoich członków. Umożliwia członkom nawiązanie nowych kontaktów poprzez spotkania z amerykańskimi ekspertami i przedstawicielami rządu amerykańskiego, projekty związane z pracą na rzecz społeczności lokalnej, wydarzenia kulturalne, warsztaty, seminaria, konferencje i spotkania dyskusyjne.Naszą misją jest działanie na rzecz zbliżenia narodów Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki, wspieranie wzajemnych kontaktów między absolwentami programów wymiany rządu USA w Polsce i na świecie, propagowanie wiedzy o Stanach Zjednoczonych w Polsce oraz koordynacja inicjatyw na rzecz dalszej wymiany kulturalnej i naukowej pomiędzy naszymi narodami.

Więcej informacji o stowarzyszeniu można przeczytać na naszej stronie: www.usalumni.org.pl

Okręgowy Inspektorat Pracy
w Katowicach, Opolu, i Krakowie

Państwa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy , w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w zakresie określonym w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy ( dz. U. z 2019 r. poz. 623).

Misją Państwowej Inspekcji Pracy jest skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez efektywne i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne, zmierzające do ograniczenia zagrożeń wypadkowych i poszanowania prawa pracy.

Państwową Inspekcja Pracy kieruje, powoływany przez Marszałka sejmu, Główny Inspektor Pracy. Strukturę organizacyjna Państwowej Inspekcji Pracy tworzą 16 okręgowych inspektoratów pracy. Okręgowy Inspektorat Pracy województwa śląskiego liczy 5 oddziałów w Bielsku – Białej, Częstochowie, Rybniku, Gliwicach i Zawierciu.

W opolskim województwie pracę koordynuje Okręgowy Inspektorat Pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie posiada dwa oddziały w Tarnowie i Nowym Sączu.

Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy w szczególności:

Inspektorzy Pracy w swoich działaniach skupiają się na kontroli legalności zatrudnienia zarówno obywateli Polskich , jak i coraz liczniejszej grupy cudzoziemców. Ważnym elementem funkcjonowania Państwowej Inspekcji Pracy jest działalność prewencyjna. Oprócz licznych programów i przedsięwzięć kierowanych do pracodawców, przedsiębiorców i pracowników różnych branż istotnym elementem były pierwsze kontrole w mikro , małych i średnich firmach prowadzone w formie kompleksowego audytu i instruktażu . Ponadto inspektorzy realizując swoje stawowe działania sprawdzali prawidłowość zapewnienia i wypłacania osobom pracującym na podstawie umów cywolnoprawnych wynagrodzenia w minimalnej stawce godzinowej określonej przez ustawę

Powiatowy Urząd Pracy
w Katowicach, Częstochowie, Opolu, Gliwicach i Cieszynie

Urząd pracy – instytucja zajmująca się badaniem i analizowaniem rynku pracy, udzielaniem informacji osobom bezrobotnym oraz zajmująca się pośrednictwem zawodowym dla osób poszukujących pracy.

Urzędy pracy od 2018 roku zostały przeniesione do administracji rządowej

Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach jest Pani Barbara Zając

Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie jest Piotr Urbaniak

Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu jest Pani Irena Lebiedzińska

Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach jest Pan Marek Kuźniewicz

Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie jest Pani Anna Stefaniak- Bacza

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie działa na podstawie Decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 14 stycznia 2000 r. w sprawie podziału Powiatowego Urzędu Pracy w Krakowie na dwie jednostki organizacyjne: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie i Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. GUP jest samodzielną jednostką organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. Siedzibą GUP jest Miasto Kraków Terenem działalności GUP jest obszar Gminy Miejskiej Kraków. Nadzór nad działalnością GUP sprawuje Prezydent Miasta Krakowa. GUP realizuje zadania samorządu powiatu w szczególności w zakresie:

1) polityki rynku pracy;

2) realizacji programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych;

3) realizacji usług rynku pracy;

4) realizacji instrumentów rynku pracy;

5) rejestrowania bezrobotnych i poszukujących pracy;

6) przyznawania i wypłacania zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia;

7) realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Pracami urzędu kieruje Pan Marek Cebulak

Śląski Urząd Wojewódzki,
Opolski Urząd Wojewódzki,
Małopolski Urząd Wojewódzki

Za obsługę spraw dotyczących zatrudnienia cudzoziemca w Polsce w poszczególnych urzędach odpowiedzialne są Wydziały Spraw Obywatelskich i
Cudzoziemców w skład których wchodzą Oddziały ds. Obsługi Cudzoziemców i Legalizacji Pobytu Cudzoziemców. W Krakowie dyrektorem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców jest Pan Adam Spyra, w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach za prace wydziału odpowiada Pani Magdalena Szewczuk- Szturc w Opolskim Urzędzie wojewódzkim prace wydziału koordynuje Pani Bożena Kalicińska.

Do najważniejszych zadań realizowanych przez wydział Spraw Obywatelskich i cudzoziemców w poszczególnych województwach należy przede wszystkim realizacja zadań wynikająca z

1. ustawy o cudzoziemcach,:
-wydawanie zezwoleń na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

-wydawanie zezwoleń cudzoziemcom na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

-wydawanie zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego Unii europejskiej

– wpisywanie zaproszeń do ewidencji zaproszeń-wydawanie kart pobytu

– wydawanie decyzji o przedłużaniu wiz Schengen i krajowych

-wydawanie i wymiana kart pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca, tymczasowego dokumentu podróży cudzoziemca

– rejestracja terminów wizyt do złożenia wniosków o udzielanie zezwolenia na pobyt w Polsce

2. ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie i wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii europejskiej i ich członków
-rejestracja pobytu obywatela Unii europejskiej

– wydawanie kart czasowego pobytu członkom rodziny ob. UE

-wydawanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu ob. UE

– wydawanie decyzji o wydaleniu obywateli Unii Europejskiej z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

3. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
– wydawanie i uchylanie zezwoleń na pracę

– przedłużanie zezwoleń na pracę