ZOBOWIĄZANIE CUDZOZIEMCA DO POWROTU
indeks 2

ZOBOWIĄZANIE CUDZOZIEMCA DO POWROTU

przesłanki (art. 302 ust. 1)

Decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydaje się cudzoziemcowi, gdy:

4) wykonuje lub w dniu wszczęcia kontroli legalności wykonywania pracy prowadzonej przez uprawniony do tego organ wykonywał pracę bez odpowiedniego zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń

5) podjął działalność gospodarczą niezgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie
na terytorium RP

wyłączenia

Przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się, jeżeli zostało wydane orzeczenie o ukaraniu sprawcy za wykroczenie, o którym mowa w art. 120 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Art. 120. ust. 3 ustawy o promocji (…)
Kto za pomocą wprowadzenia cudzoziemca w błąd, wyzyskania błędu, wykorzystania zależności służbowej lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania doprowadza cudzoziemca do nielegalnego wykonywania pracy, podlega karze grzywny do 10 000 zł. 

Przepisów ust. 1 pkt 4 lub 5 nie stosuje się, jeżeli przemawia za tym szczególnie ważny interes cudzoziemca.

W decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu orzeka się o zakazie ponownego wjazdu na terytorium Polski.

ZAKAZ WJAZDU – czas trwania

    od jednego roku do 3 lat:

art. 302 ust. 1 pkt 4, 5 – nielegalna praca

Pozostałe artykuły