o czy należy pamiętać przy zatrudnieniu cudzoziemca 2019
laptop-stocksnap

o czy należy pamiętać przy zatrudnieniu cudzoziemca 2019

Pracodawco
pamiętaj

Przed
rozpoczęciem pracy przez cudzoziemca powinieneś:

 1. żądać
  okazania ważnego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na
  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

   

 2. przechowywać
  przez cały okres wykonywania pracy przez cudzoziemca kopię tego
  dokumentu,
 3. zawrzeć
  z cudzoziemcem umowę w formie pisemnej oraz przed jej podpisaniem
  przedstawić jej tłumaczenie na język zrozumiały dla cudzoziemca,
 4. zgłosić
  cudzoziemca w terminie 7 dni do ubezpieczeń społecznych, o ile
  obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów,

   

 5. dopełnić
  obowiązków związanych z określeniem w umowie odpowiednich
  warunków wykonywania pracy – w tym należy pamiętać o
  minimalnym wynagrodzeniu za pracę (o ile ma zastosowanie),
 6. w
  przypadku powierzenia wykonywania pracy na podstawie zezwolenia na
  pracę sezonową, gdy podmiot zapewnia zakwaterowanie – zawrzeć z
  cudzoziemcem odrębną umowę w formie pisemnej, określającą
  warunki najmu lub użyczenia kwatery mieszkalnej;
 7. dopełnić
  pozostałych obowiązków informacyjnych określonych w ustawie o
  promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (link)

Niedopełnienie określonych przepisami prawa zobowiązań zagrożone jest karą, dla przykładu : 

 • powierzanie cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy
  podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.
 • doprowadzenie cudzoziemca do nielegalnego wykonywania pracy poprzez wprowadzenie cudzoziemca w błąd, wyzyskanie błędu, wykorzystanie zależności służbowej lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego, podlega karze grzywny od 3000 zł. do 30 000 zł.  
 • uporczywe powierzanie wykonywanie pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez
  ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku, gdy praca ta nie ma związku
  z prowadzoną przez powierzającego wykonywanie pracy działalnością
  gospodarczą, podlega karze grzywny do 10.000 zł.
 • powierzanie wykonywanie pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego
  dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
  Polskiej w warunkach szczególnego wykorzystania, podlega karze
  pozbawienia wolności do lat 3.

Ponadto w przypadku skazania za przestępstwa powierzania wykonywania pracy,
sąd może

 • orzec zakaz dostępu do środków pochodzących z funduszy strukturalnych.
  Funduszy Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego lub
  środków na realizacje Wspólnej Polityki Rolnej n okres od roku do
  5 lat.

   

 • zasądzić  na rzecz Skarbu Państwa kwotę stanowiącą równowartość środków
  publicznych, o których mowa w pkt 1, otrzymanych w okresie 12
  miesięcy poprzedzających wydanie wyroku.

Natomiast, pracodawca który łącznie wypełnił powyższe 3 obowiązki ( zażądał
okazania ważnego dokumentu podróży, przechowuje kopię tego
dokumentu, zgłosi cudzoziemca do ubezpieczenia) nie podlega karze za przestępstwo
chyba, że wiedział, że przedstawiony dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej został sfałszowany.

Pozostałe artykuły