Niebezpieczeństwo naruszeń w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców posiadających kartę pobytu
two-colleagues-feeling-troubled-work_1163-1451

Niebezpieczeństwo naruszeń w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców posiadających kartę pobytu

  • Jeżeli mówimy o legalnym zatrudnieniu cudzoziemca w Polsce to mamy na myśli głównie te przypadki, w których cudzoziemiec posiada zezwolenie na pracę, posiada dokumenty pobytowe uprawniającego go do podjęcia pracy w Polsce. Należy pamiętać , że nie wszystkie dokumenty pobytowe które uprawniają cudzoziemca do wjazdu i pobytu w Polsce, uprawniają go także do podjęcia pracy. Warto zwrócić uwagę na podstawie jakiego dokumentu (wiza, karta pobytu, lub inny dokument) cudzoziemiec przebywa w Polsce. Większość dokumentów pobytowych posiada oznaczenia lub informację wskazującą , że dokument został wydany w związku z wykonywaniem pracy w Polsce.
  • W karcie pobytu, wydanej w związku z udzieleniem cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, zamieszczana jest adnotacja ,,dostęp do rynku pracy”.
    Uwaga: Jeśli w decyzji wydanej cudzoziemcowi zostały określone warunki wykonywania pracy:
    – zmiana podmiotu powierzającego wykonywanie pracy (pracodawcy) wskazanego w tym zezwoleniu wymaga uzyskania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę;
    – wykonywanie pracy u innego pracodawcy użytkownika (w przypadku pracy tymczasowej) lub na innych warunkach niż określone w zezwoleniu (tj. na innym stanowisku, z niższym wynagrodzeniem, w razie zmiany wymiaru czasu pracy lub rodzaju umowy będącej podstawą wykonywania pracy) wymaga zmiany udzielonego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.
  • *nie ma przeciwwskazań do uzyskania oświadczenia czy zezwolenia na pracę.

Pozostałe artykuły

Zatrudnienie w przykładach

COVID-19

Od 31 marca 2020 ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

Czytaj więcej »