Zawarcie z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej
152326085434539400

Zawarcie z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej

W przypadku powierzenia pracy cudzoziemcowi zwolnionemu z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany do zawarcia z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej.

Pisemne oświadczenie cudzoziemca o tym, że rozumie język polski jest wystarczające do potwierdzenia realizacji obowiązków, o których mowa w art 90 d ust 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zgodnie z definicją nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemca określoną w art. 2 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy należy za nie uznać wykonywanie pracy przez cudzoziemca, który nie jest uprawniony do wykonywania pracy lub nie posiada odpowiedniego zezwolenia na pracę,nie będąc zwolnionym na podstawie przepisów szczególnych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, lub którego podstawa pobytu nie uprawnia do wykonywania pracy. Odmiennie niż w definicji powierzenia cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy definicja nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemca nie odnosi się do wymogu zawarcia umowy w formie pisemnej. Należy przyjąć, iż gdyby brak zawarcia umowy w formie pisemnej miał być uznany za nielegalne wykonywanie pracy, zostałoby to wskazane w przepisie, analogicznie jak w przypadku definicji powierzenia cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy. Dodatkowo należy wskazać,iż zawarcie umowy w wymaganej formie nie jest zależne od cudzoziemca, nie może on wymóc na podmiocie powierzającym wykonywanie pracy wywiązanie się z tego obowiązku.W przypadku braku zawarcia z cudzoziemcem umowy w wymaganej formie nie jest uzasadnione sankcjonowanie cudzoziemca w związku z nielegalnym wykonywaniem przez niego pracy. Wobec powyższego należy wskazać, że w przypadku braku realizacji obowiązku określonego w art. 90d ust. 1 ustawy – nie zawarcie z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej – mamy do czynienia ze zbiegiem przepisów tj. art. 120 ust. 11 oraz 120 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Pozostałe artykuły