Zatrudnienie cudzoziemca w praktyce
przedsiebiorcy

Zatrudnienie cudzoziemca w praktyce

 1. Pracodawco pamiętaj
  Przed rozpoczęciem pracy przez cudzoziemca powinieneś:

 1. żądać okazania ważnego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a) jeżeli tym dokumentem jest karta pobytu – sprawdzić na jakiej podstawie została wydana decyzja o jej przyznaniu, ponieważ może się okazać, że cudzoziemiec nie potrzebuje dodatkowych zezwoleń aby pracować, np. art 144 ustawy o cudzoziemcach ( student stacjonarny) art. 158 ( członek rodziny obywatela RP), art 159 ( połączenie z rodziną), art. 195 ( pobyt stały), art 211 ( rezydent długoterminowy).
 2. przechowywać przez cały okres wykonywania pracy przez cudzoziemca kopię tego dokumentu,
 3. zawrzeć z cudzoziemcem umowę w formie pisemnej oraz przed jej podpisaniem przedstawić jej tłumaczenie na język zrozumiały dla cudzoziemca,zgłosić cudzoziemca w terminie 7 dni do ubezpieczeń społecznych, o ile obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów,
 4. zgłosić cudzoziemca w terminie 7 dni do ubezpieczeń społecznych, o ile obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów,
 5. dopełnić obowiązków związanych z określeniem w umowie odpowiednich warunków wykonywania pracy – w tym należy pamiętać o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (o ile ma zastosowanie),
 6. w przypadku powierzenia wykonywania pracy na podstawie zezwolenia na pracę sezonową, gdy podmiot zapewnia zakwaterowanie – zawrzeć z cudzoziemcem odrębną umowę w formie pisemnej, określającą warunki najmu lub użyczenia kwatery mieszkalnej;
 7. dopełnić pozostałych obowiązków informacyjnych określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (link)

Niewypełnienie powyższych zobowiązań zagrożone jest karą, dla przykładu: 

 • powierzanie
  cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy
  podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.
 • uporczywe powierzanie wykonywanie pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez
  ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku, gdy praca ta nie ma związku
  z prowadzoną przez powierzającego wykonywanie pracy działalnością
  gospodarczą, podlega karze grzywny do 10.000 zł.
 • powierzanie wykonywanie pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego
  dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
  Polskiej w warunkach szczególnego wykorzystania, podlega karze
  pozbawienia wolności do lat 3.

Ponadto w przypadku skazania za przestępstwa powierzania wykonywania pracy,
sąd może

 • orzec zakaz dostępu do środków pochodzących z funduszy strukturalnych.
  Funduszy Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego lub
  środków na realizacje Wspólnej Polityki Rolnej n okres od roku do
  5 lat.

   

 • zasądzić na rzecz Skarbu Państwa kwotę stanowiącą równowartość środków
  publicznych, o których mowa w pkt 1, otrzymanych w okresie 12
  miesięcy poprzedzających wydanie wyroku.

Natomiast pracodawca który łącznie wypełnił powyższe 3 obowiązki ( żąda okazania ważnego dokumentu podróży, przechowuje kopię tego dokumentu, zgłosi cudzoziemca do ubezpieczenia) nie podlega karze za przestępstwo chyba, że wiedział, że przedstawiony dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej został sfałszowany.

Pozostałe artykuły