Zatrudnienie cudzoziemca na dłuższy okres
agenda-calendar-data-1020323-f18e6d3963314e75b3f10d33f76ff1d7

Zatrudnienie cudzoziemca na dłuższy okres

Coraz większy brak pracowników na polskim rynku pracy sprawia, że firmy coraz częściej decydują się na zatrudnianie obcokrajowców. Najchętniej o etat w Polsce starają się obywatele państw z Europy środkowo-wschodniej, głównie z Ukrainy, ale także z Białorusi, Rosji oraz Gruzji. O ile procedura zatrudnienia obcokrajowców jest znana, to jednak postępowanie w sytuacji kontynuowania pracy jest nieco skomplikowane.

Jak to zrobić sprawnie, szybko i o czym należy pamiętać?

Pierwszą rzeczą o której warto pamiętać jest fakt, iż cudzoziemiec który posiada zezwolenie na pobyt stały, rezydenta długoterminowego UE, status studenta studiów stacjonarnych lub absolwenta polskiej szkoły ponadpodstawowej jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Zezwolenie na pracę np. typu A

Zezwolenie zazwyczaj wydaje się na okres nie dłuższy niż trzy lata. Jeżeli pracownik posiada aktualny dokument podróżny, a termin złożenia wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, to pracę takiego obcokrajowca na terytorium RP uważa się za legalną od dnia złożenia wniosku, do dnia, w którym decyzja w sprawie przedłużenia zezwolenia na pracę stanie się ostateczna.

W części przypadków, po uzyskaniu decyzji Wojewody o wydaniu zezwolenia na pracę na terytorium Polski, cudzoziemiec udaje się do państwa swojego pochodzenia w celu przedłużenia wizy.

Jeżeli firma stara się o zezwolenie dla pracownika, który wcześniej wykonywał pracę na podstawie oświadczenia lub zezwolenia na pracę, to z listy niezbędnych załączników do wniosku można wyłączyć informację o teście rynku pracy. Test polega na sprawdzeniu, czy na proponowane miejsce pracy nie ma chętnych obywateli polskich lub czy rekrutacja przeprowadzona na to stanowisko pracy dała wynik negatywny. Przyspieszy to procedurę o ok. 14 dni, ponieważ właśnie tyle trwa analiza rejestrów bezrobotnych przez PUP i pozwoli uniknąć zbędnej biurokracji.

W części przypadków, po uzyskaniu decyzji Wojewody o wydaniu zezwolenia na pracę na terytorium Polski, cudzoziemiec udaje się do państwa swojego pochodzenia w celu przedłużenia (otrzymania) wizy. Dodatkowo, warto wiedzieć że aby aplikować o zezwolenie na pracę, cudzoziemiec nie musi znajdować się na terytorium RP.

W wypadku gdy cudzoziemiec posiada już zezwolenie na pracę, jednak termin jego ważności wygasa, istnieje możliwość przedłużenia takiego zezwolenia jeżeli pracownik posiada aktualny dokument podróżny, a termin złożenia wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku został zachowany (minimum 30 dni oraz nie więcej niż 90 dni przed końcem obecnego zezwolenia ) i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, to pracę takiego obcokrajowca na terytorium RP uważa się za legalną od dnia złożenia wniosku, do dnia, w którym decyzja w sprawie przedłużenia zezwolenia na pracę stanie się ostateczna.

Ze względu na bardzo dużą liczbę wpływających do wojewodów wniosków o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu usprawnienia prowadzonych postępowań najlepiej w momencie składania wniosku zawrzeć komplet dokumentów wymaganych do uzyskania ww. zezwolenia. Uzupełnianie dokumentów w terminie późniejszym powoduje, niezależne od organu, przedłużenie terminu wydania przedmiotowego zezwolenia.

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

W przypadku pracy dłuższej niż 3 miesiące, cudzoziemiec przebywający na terytorium Polski może wystąpić do właściwego wojewody o tzw. zezwolenie jednolite czyli zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Wniosek o wydanie takiego zezwolenia obcokrajowiec składa osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce. Przy składaniu wniosku pobierane są odciski linii papilarnych. Jeśli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy został złożony w trakcie legalnego pobytu i wniosek nie zawiera braków formalnych, wojewoda zamieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla, czyli tzw. stampilę.

Jeżeli cudzoziemiec bezpośrednio przed złożeniem wniosku przepracował przez 3 miesiące na podstawie oświadczenia o powierzenia pracy, na umowie o pracę lub posiadając zezwolenie na pracę i złoży wniosek na jednolite zezwolenie o pobyt czasowy to w momencie, gdy oświadczenie/zezwolenie wygaśnie, cudzoziemiec może kontynuować prace bez dodatkowych zezwoleń aż do wydania przez organ decyzji pobytowej. Z tą samą sytuacją mamy do czynienia, gdy cudzoziemiec kontynuuje zatrudnienie dla tego samego podmiotu, na tych samych warunkach i na podstawie którego posiada obecne zezwolenie na pobyt czasowy.

Należy zwrócić uwagę, że ze względu na coraz większą liczbę cudzoziemców pracujących w Polsce, czas potrzebny na załatwienie formalności często ulega dość znacznemu wydłużeniu. Dlatego ważny jest bieżący monitoring przepisów i szybkie reagowanie na nowe możliwości, które zmniejszają ryzyko utraty dobrego pracownika i możliwości realizacji przewozów w przypadku firm transportowych.

Pozostałe artykuły