Wykonywanie pracy na rzecz innego podmiotu niż w oświadczeniu
normal

Wykonywanie pracy na rzecz innego podmiotu niż w oświadczeniu

Wykonywanie pracy przez cudzoziemca w podmiocie innym niż wskazany w dokumencie na wykonywanie pracy, co do zasady, stanowi nielegalne wykonywanie pracy (zagrożone karą grzywny) oraz powierzenie nielegalnego wykonywania pracy (zagrożone karą grzywny od 1000 zł. do 30 000 zł.).

W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z art. 88z ust. 12 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wpis nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń nie jest wymagany, jeżeli:

  • nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca stałego pobytu, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
  • nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
  • podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli umowę o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej;
  • cudzoziemiec jest pracownikiem tymczasowym, skierowanym przez pracodawcę do innego pracodawcy użytkownika, niż określony w oświadczeniu, jeżeli dane dotyczące pracy oferowanej cudzoziemcowi określone w oświadczeniu, z wyjątkiem miejsca wykonywania pracy, nie uległy zmianie.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach jeżeli cudzoziemiec wykonuje pracę bez odpowiedniego zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy wpisanego do ewidencji oświadczeń wydawana jest decyzja o zobowiązaniu takiego cudzoziemca do powrotu.

Ponadto, w myśl przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy prawomocnie ukarany podmiot za powierzenie cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy, zasadniczo, jest pozbawiony możliwości dalszego uzyskiwania dokumentów na wykonywanie pracy dla cudzoziemców.

Pozostałe artykuły