W oczekiwaniu na zezwolenie na pracę
Hour Time Watch Home Clock Office Night Minute

W oczekiwaniu na zezwolenie na pracę

Obowiązujące w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przepisy umożliwiają cudzoziemcowi podejmowanie pracy podczas oczekiwania na zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt i pracę zaraz po upływie okresu ważności oświadczenia.

Tutaj pojawiają się pytania:

Czy mogą to być dwa lub więcej oświadczeń czy może to być na podstawie jednego oświadczenia?

Zgodnie z uzyskanym stanowiskiem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wymagane przepracowanie 3 miesięcy i złożenie wniosku o zezwolenie na pracę lub zezwolenie jednolite powinno się odbyć podczas pracy cudzoziemca na tym samym oświadczeniu (rozumianym jako dokument), ewentualnie na dwóch lub większej liczbie oświadczeń, ale przerwy w zatrudnieniu nie są dopuszczalne (oświadczenia „muszą się zazębiać”).

Czy jeżeli pracował na podstawie umowy o dzieło a teraz kontynuuje na podstawie umowy o pracę to też może?

Warunek zatrudnienia oznacza jedynie pracę w ramach stosunku pracy (umowy o pracę), a nie umów cywilnoprawnych (np. zlecenia lub umowy o dzieło).

Treść przytoczonych przepisów, ze względu na użycie słowa „zatrudniał” (czyli czasownika „zatrudniać” w czasie przeszłym), powinno się rozumieć w ten sposób, że najpierw musi być spełniony warunek zatrudnienia cudzoziemca przez danego pracodawcę na podstawie oświadczenia wpisanego do ewidencji oświadczeń (czyli „nowego” oświadczenia) przez co najmniej 3 miesiące, a następnie dopiero cudzoziemiec składa wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w celu kontynuacji zatrudnienia u danego pracodawcy.

Czy mógł mieć przerwę pod warunkiem, że cały ten proces mieści się w okresie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy?

nie mają w tym przypadku znaczenia ewentualne przerwy w zatrudnieniu u danego pracodawcy, ponieważ przez spełnienie wspomnianych przesłanek cudzoziemiec nabył prawo do legalnego wykonywania pracy u tego pracodawcy do dnia wydania zezwolenia na pracę (zezwolenia jednolitego) bądź doręczenia decyzji odmownej w tej sprawie i może je realizować zarówno nieprzerwanie, jak i z ewentualnymi przerwami.

Czy musi przepracować 3 miesiące jeszcze przed złożeniem wniosku?

Możliwość legalizacji pracy po upływie ważności oświadczenia obejmuje tylko tych cudzoziemców, którzy przez okres nie krótszy niż 3 miesiące byli zatrudnieni u danego pracodawcy w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym przez powiatowy urząd pracy do ewidencji oświadczeń, czyli „nowym”oświadczeniem, obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. Nie dotyczy to „starych” oświadczeń, rejestrowanych przez powiatowe urzędy pracy do 31 grudnia 2017 r.

A zatem, aby zaistniał skutek w postaci uznania pracy cudzoziemca na warunkach nie gorszych niż określone w oświadczeniu wpisanym do ewidencji oświadczeń za legalną od dnia upływu ważności tego oświadczenia do dnia wydania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę lub doręczenia decyzji odmownej w tej sprawie – wniosek cudzoziemca o udzielenie mu ww. zezwolenia nie może zostać złożony w okresie pierwszych 3 miesięcy po rozpoczęciu przez cudzoziemca zatrudnienia na podstawie oświadczenia, lecz dopiero po upływie tego okresu (jednak jeszcze przed upływem daty zakończenia pracy wskazanej w oświadczeniu).

Jeżeli termin na złożenie wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, pracę cudzoziemca na terytorium RP uważa się za legalną od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja o udzieleniu przedłużenia zezwolenia na pracę stanie się ostateczna. Do okresów legalnej pracy nie wlicza się okresów zawieszenia postępowania na wniosek strony.

Jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który zatrudniał cudzoziemca przez okres nie krótszy niż 3 miesiące w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do ewidencji oświadczeń, złożył przed upływem daty zakończenia pracy wskazanej w oświadczeniu wniosek o wydanie zezwolenia na pracę dla tego cudzoziemca na tym samym stanowisku na podstawie umowy o pracę, a wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, pracę cudzoziemca na warunkach nie gorszych niż określone w oświadczeniu wpisanym do ewidencji oświadczeń uważa się za legalną od dnia upływu ważności tego oświadczenia do dnia wydania zezwolenia na pracę lub doręczenia decyzji odmownej w tej sprawie.

Pozostałe artykuły

Wydarzenia

Memorandum

Niniejszym przedstawiamy głos pracodawców dotyczący propozycji zmian w przepisach prawa, propozycje usprawnień w zakresie procedur i pomysły

Czytaj więcej »