Przejście z zezwolenia na pracę na zezwolenie jednolite
clerk

Przejście z zezwolenia na pracę na zezwolenie jednolite

Przepisy pomostowe („protezy”)

 • Art. 88g ust. 1a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: Jeżeli termin na złożenie wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, pracę cudzoziemca na terytorium RP uważa się za legalną od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie przedłużenia zezwolenia na pracę stanie się ostateczna. Do okresów legalnej pracy nie wlicza się okresów zawieszenia postępowania na wniosek strony,
 • Art. 88g ust. 1b:Do cudzoziemca, który złożył wniosek o udzielenie zezwolenia
  na pobyt czasowy
  , o którym mowa w art. 114 ust. 1 lub 1a , art. 126 ust. 1,
  art. 127 lub art. 142 ust. 3 ustawy o cudzoziemcach,
  lub wniosek
  o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
  w celu kontynuowania pracy wykonywanej zgodnie z posiadanym
  przez siebie zezwoleniem na pracę lub zezwoleniem na pobyt czasowy
  , stosuje się przepis ust. 1a.
 • Proteza” – przejście z oświadczenia na zezwolenie na pracę(art. 88za):
 • Przepisy zawarte w art. 88za ustawy o promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy
  umożliwiają legalną pracę cudzoziemca podczas oczekiwania na zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, po upływie okresu ważności oświadczenia, w przypadku spełnienia n/w warunków:
  • podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zatrudniał cudzoziemca przez okres nie krótszy niż 3 miesiące w związku
   z oświadczeniem
   o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do ewidencji oświadczeń,
  • ww. podmiot złożył przed upływem daty zakończenia pracy wskazanej w oświadczeniu wniosek o wydanie zezwolenia na pracę dla tego cudzoziemca na tym samym stanowisku na podstawie umowy o pracę,
  • wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, Wówczas praca cudzoziemca na warunkach nie gorszych niż określone w oświadczeniu wpisanym do ewidencji oświadczeń uważana jest za legalną od dnia upływu ważności tego oświadczenia do dnia wydania zezwolenia na pracę lub doręczenia decyzji odmownej w tej sprawie.

Tylko umowa o pracę i oświadczenie!

 1. Wskazany w przytoczonym przepisie warunek zatrudnienia oznacza jedynie pracę w ramach stosunku pracy (umowy o pracę), a nie umów cywilnoprawnych (np. zlecenia lub umowy o dzieło),
 2. Poza tym możliwość legalizacji pracy po upływie ważności oświadczenia obejmuje tylko tych cudzoziemców, którzy przez okres nie krótszy niż 3 miesiące byli zatrudnieni u danego pracodawcy w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym przez powiatowy urząd pracy do ewidencji oświadczeń

WAŻNE !!!

 • Wymagane przepracowanie przez cudzoziemca 3 miesięcy i złożenie wniosku o zezwolenie na pracę lub zezwolenie jednolite powinno się odbyć podczas pracy cudzoziemca na tym samym oświadczeniu (rozumianym jako dokument), ewentualnie na dwóch lub większej liczbie oświadczeń, ale przerwy w zatrudnieniu nie są dopuszczalne (oświadczenia „muszą się zazębiać”),
 • Treść przytoczonych przepisów, ze względu na użycie słowa „zatrudniał” (czyli czasownika „zatrudniać” w czasie przeszłym), powinno się rozumieć w ten sposób, że najpierw musi być spełniony warunek zatrudnienia cudzoziemca przez danego pracodawcę na podstawie oświadczenia wpisanego do ewidencji oświadczeń) przez co najmniej 3 miesiące, a następnie dopiero cudzoziemiec składa wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w celu kontynuacji zatrudnienia u danego pracodawcy – wniosek cudzoziemca o udzielenie mu ww. zezwolenia nie może zostać złożony w okresie pierwszych 3 miesięcy po rozpoczęciu przez cudzoziemca zatrudnienia na podstawie oświadczenia, lecz dopiero po upływie tego okresu (jednak jeszcze przed upływem daty zakończenia pracy wskazanej w oświadczeniu). Zgodnie z treścią omawianego przepisu – jeżeli zostały spełnione przesłanki w nim wskazane – praca cudzoziemca na warunkach nie gorszych niż określone w oświadczeniu jest legalna od dnia upływu ważności tego oświadczenia do dnia wydania zezwolenia na pracę (zezwolenia na pobyt i pracę) lub doręczenia decyzji odmownej w tej sprawie. W tym przypadku nie mają znaczenia ewentualne przerwy w zatrudnieniu u danego pracodawcy, ponieważ przez spełnienie wspomnianych przesłanek cudzoziemiec nabył prawo do legalnego wykonywania pracy u tego pracodawcy do dnia wydania zezwolenia na pracę (zezwolenia jednolitego)bądź doręczenia decyzji odmownej w tej sprawie i może je realizować zarówno nieprzerwanie, jak i z ewentualnymi przerwami.

Pozostałe artykuły

Zatrudnienie w przykładach

COVID-19

Od 31 marca 2020 ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

Czytaj więcej »