Zatrudnienie cudzoziemca Praca sezonowa
0003EWL0AXVJ53YO-C123-F4

Zatrudnienie cudzoziemca Praca sezonowa

Z dniem 1 stycznia 2018 r. wprowadzono dwa nowe rodzaje dokumentów uprawniających cudzoziemców do wykonywania pracy na terytorium RP – oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi  oraz zezwolenie na pracę sezonową. Do pracy w związku z oświadczeniem uprawnieni są nadal obywatele sześciu państw (Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy), natomiast zezwolenia na pracę sezonową dotyczą obywateli wszystkich państw trzecich. Zezwolenie na pracę sezonową uprawnia do pracy w podklasach uznanych za sezonowe[1], natomiast oświadczeniemoże dotyczyć wszystkich pozostałych podklas. Praca sezonowa może być wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym, a praca w związku z oświadczeniem przez okres 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Szczegółowe informacje dotyczące zmian przepisów w zakresie zatrudniania cudzoziemców dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Zatrudnianie cudzoziemców zmiany od 2018 r.
(https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/zatrudnianie-cudzoziemcow–zmiany-od-2018-r/).

O zezwolenie na pracę sezonową pracodawca może się starać zarówno dla cudzoziemca przebywającego już w Polsce i posiadającego tytuł pobytowy umożliwiający wykonywanie pracy, który wjechał w innym celu niż praca sezonowa, np. gdy cudzoziemiec przebywa w ramach ruchu bezwizowego lub posiada inny tytuł pobytowy, w tym wizę (z wyjątkiem wiz wydanych w celach: turystycznym, korzystania z ochrony czasowej lub przyjazdu ze względów humanitarnych) – tzw. „ścieżka krajowa”; jak i dla cudzoziemca, który dopiero będzie ubiegał się o wjazd do Polski w celu wykonywania pracy sezonowej – tzw. „ścieżka dyrektywowa”. W zależności od przypadku postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na pracę sezonową różni się, m.in. „ścieżka krajowa” nie wymaga wpisu do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej i wydania zaświadczenia o takim wpisie.

W przypadku, gdy wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dotyczy cudzoziemca, który będzie ubiegał się o wjazd do Polski w celu wykonywania pracy sezonowej (tzw. „ścieżka dyrektywowa”), zezwolenie na pracę sezonową starosta wydaje dopiero po wjeździe cudzoziemca na terytorium RP na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w celu pracy sezonowej. Wcześniej wydawane jest zaświadczenie o wpisie do ewidencji wniosków, na podstawie którego cudzoziemiec może wjechać w ramach ruchu bezwizowego lub ubiegać się o wizę. W takim przypadku po wjeździe cudzoziemca i po przekazaniu przez pracodawcę do powiatowego urzędu pracy informacji o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej, cudzoziemiec może wykonywać pracę na warunkach określonych w zaświadczeniu i praca ta jest uważana za legalną do dnia doręczenia decyzji starosty ws. zezwolenia na pracę sezonową. A zatem w tej sytuacji cudzoziemiec może pracować jeszcze przed wydaniem zezwolenia na pracę sezonową.

1 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.

Pozostałe artykuły