Porzucenie pracy przez cudzoziemca
Hand's engineer worker holding yellow safety helmet with building on site background.

Porzucenie pracy przez cudzoziemca

Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej[1]z 2018 roku, w Powiatowych Urzędach Pracy wpisano do ewidencji oświadczeń ponad 1,5 miliona oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Około 744 tysięcy oświadczeń dotyczyło zatrudnienia pracowników przy tzw. pracach prostych. Ponadto, wzrosła liczba wniosków o wydanie zezwolenia na pracę – w ubiegłym roku sięgnęła ponad 333 tyś. oraz 121 tyś zezwoleń na pracę sezonową. Stale obserwowany jest wzrost liczby wydanych dokumentów na wykonywanie pracy w Polsce przez cudzoziemców. Analizując dane dotyczących oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, których rejestracja z końcem 2017 r. została zakończona, z danymi dotyczącymi oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2018 r., należy mieć na uwadze, że od 2018 r. zmienił się zakres prac, które mogą być wykonywane w oparciu o takie dokumenty– obecnie dotyczą wyłącznie prac nie-sezonowych określonych w rozporządzeniu wykonawczym (Dz.U.18.1749).


Wielu obcokrajowców po przyjeździe do Polski rezygnuje z zatrudnienia u wskazanego w oświadczeniu pracodawcy, niejednokrotnie wyjeżdżając do innych krajów UE,
O czym należy pamiętać w przypadku rezygnacji z pracy przez cudzoziemca:
• poinformowaniu pisemnie powiatowego urzędu pracy o niepodjęciu pracy przez cudzoziemca (w terminie 7 dni od planowanej daty rozpoczęcia pracy wskazanej w ewidencji oświadczeń );
• dodatkowo warto nawiązać kontakt ze Strażą Graniczną, informując o przypadku rezygnacji z pracy przez cudzoziemca.

Ponadto, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy cudzoziemiec wykonujący pracę na podstawie takiego oświadczenia może powiadomić właściwy urząd pracy o zakończeniu tej pracy.

[1]hhttp://psz.praca.gov.pl/web/urzad-pracy/-/8180211-oswiadczenia-o-powierzeniu-wykonywania-pracy-cudzoziemcowi-wpisane-do-ewidencji-oswiadczen-obowiazujace-od-2018-r-

Pozostałe artykuły