Jakie są możliwości zatrudnienia cudzoziemca na tzw. stampili
zatrudnienie-w-przykladach

Jakie są możliwości zatrudnienia cudzoziemca na tzw. stampili

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach w przypadku gdy cudzoziemiec zachowa termin na złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE i wniosek ten nie zawiera braków formalnych lub ew. braki zostały uzupełnione w terminie – pobyt cudzoziemca na terytorium RP uważa się za legalny od dnia złożenia takiego wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna.

  • W kontekście możliwości legalnego wykonywania pracy „w procedurze” istotne jest aby cudzoziemiec przebywający na terytorium RP w trakcie toczącego się postępowania w sprawie udzielenia ww. zezwolenia pobytowego bezpośrednio przed złożeniem ww. wniosku był uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Polski.
  • Sytuacje takie zachodzą, w szczególności gdy w dniu złożenia tego wniosku:
    • posiadał ważne zezwolenie na pracę,
    • posiadał ważne oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wpisane do ewidencji lub,
    • jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę (np. jako posiadacz Karty Polaka).

Do legalnej pracy – oprócz powyższego stempla, przez cały okres pobytu na jego podstawie – konieczne jest równoległe posiadanie przez cudzoziemca zezwolenia na pracę lub oświadczenia, chyba że działa przepis pomostowy („proteza”).

Musi jednak spełnić kilka warunków:
musi udowodnić , że bezpośrednio przed złożeniem wniosku o zezwolenie pobytowe był uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Polski. To znaczy np. w dniu złożenia tego wniosku ma on ważne zezwolenie na pracę, albo posiada ważne oświadczenie pracodawcy wpisane do ewidencji przez PUP, lub też jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę (np. jako posiadacz Karty Polaka).

Pozostałe artykuły