Kontynuacja pracy na podstawie zezwolenia
5a02d223e71a5_osize969x565q71h857a6b

Kontynuacja pracy na podstawie zezwolenia

 

Pewne wątpliwości budzi możliwość jaką dają przepisy mówiące o tym jak korzystać z uprawnień wynikających z przepisu art 88 za ust 1-3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1482, z późn.zm.), należy spełniać łącznie wszystkie przesłanki określone w ich treści. Jednym z wymogów jest wykonywanie pracy na rzecz danego podmiotu zgodnie z oświadczeniem wpisanym do ewidencji oświadczeń przez okres co najmniej trzech miesięcy w dniu składania wniosku o zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Ponieważ celem przepisów art. 88za ust 1 ustawy jest ułatwienie kontynuacji zatrudnienia w okresie oczekiwania na wydanie zezwolenia, należy przyjąć, że okres 3 miesięcy powinien być nieprzerwany i przypadać bezpośrednio przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę ( z wyjątkiem np. dni ustawowo wolnych od pracy). Za taką wykładnią przepisu przemawia literalne brzmienie art. 88 za ust 1: ” (…) złożył przed upływem daty zakończenia pracy wskazanej w oświadczeniu wniosek (…)”.

Przepis odwołuje się do zatem do ” okresu” a nie ” okresów”, a zatem nie można uznać, że 3 – miesięczny okres pracy cudzoziemca na podstawie oświadczenia może stanowić sumę okresów pracy wykonywanej u danego podmiotu w nieograniczonym przedziale czasowym. Przyjęcie takiego rozwiązania było by sprzeczne z celem omawianej regulacji i prowadziłoby do nadużyć związanych z wykorzystaniem instytucji legalnej pracy w procedurze.

Z tych samych względów wniosek o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pobyt czasowy i pracę powinien zostać złożony bezpośrednio po wymaganym okresie pracy cudzoziemca na podstawie świadczenia ( nie krótszym niż 3 miesiące). Tylko wówczas można przyjąć, że mamy do czynienia z kontynuacją zatrudnienia. Za taką wykładnią przemawia treść przepisu art. 88za ust 1 ustawy, zgodnie z którą wniosek powinien zostać złożony “przed upływem daty zakończenia pracy wskazanej w oświadczeniu”.

Odnosząc się do tej kwestii warto zwrócić uwagę, że w treści omawianego przepisu ustawodawca trzykrotnie odwołuje się do pojęcia oświadczenia:

    1. w kontekście pracy którą cudzoziemiec powinien wykonywać co najmniej 3 miesiące,
    2. określając termin złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,
    3. w odniesieniu do warunków, na jakich powinna być wykonywana praca w toku postępowania administracyjnego.

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, we wszystkich tych przypadkach oświadczenie oznacza ten sam dokument. Aby praca cudzoziemca w toku postępowania administracyjnego miała charakter kontynuacji powinna być wykonywana w sposób ciągły na podstawie oświadczenia, a po upływie jego ważności kontynuowana na warunkach nie gorszych niż wskazane w jego treści. Z tego względu określenie”(…) złożył przed upływem daty zakończenia pracy wskazanej w oświadczeniu wniosek(…)” należy traktować jako wymóg złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pobyt czasowy i pracę bezpośrednio po wymaganym okresie pracy cudzoziemca na podstawie oświadczenia.

Tak rozumiana treść przepisów art. 88za ust. 1 wydaje się wykluczać możliwość wykonywania pracy na podstawie kilku oświadczeń. Biorąc jednak pod uwagę cel omawianej regulacji dopuszczalne wydaje się przyjęcie praktyki pozwalającej na uwzględnienie kilku następujących po sobie oświadczeń pod warunkiem, że ich treść w zakresie warunków pracy jest tożsama, a terminy pozwalają na zachowanie ciągłości pracy wykonywanej przez cudzoziemca cna rzecz danego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że ustalenie okresu wykonywania pracy nie powinno być jednak dokonywane z pominięciem specyfiki stosunku prawnego, który cudzoziemiec nawiązał z pracodawcą. Należy pomiatać, że w przypadku nawiązania stosunku pracy do czasu wykonywania pracy przez cudzoziemca należy zaliczyć także te okresy, w których na mocy odrębnych przepisów pracownik jest uprawniony do pobierania wynagrodzenia lub świadczenia pieniężnego przysługującego mu w związku z pozostawaniem w stosunku pracy, pomimo że faktycznie pracy nie wykonuje, np. urlop wypoczynkowy lub macierzyński. Wyjątkiem jest urlop bezpłatny, który nie powinien być zaliczany do okresu zatrudnienia cudzoziemca na podstawie zarejestrowanego oświadczenia.

Pozostałe artykuły