COVID – 19. Praca w formie zdalnej.
0006QOVC097AS7KB-C122-F4

COVID – 19. Praca w formie zdalnej.

Mając na względzie aktualną sytuację związaną ze stanem zagrożenia epidemiologicznego i pojawieniu się sytuacji, w których cudzoziemcy mogą zostać skierowani przez pracodawcę do wykonywania pracy na innych warunkach niż określone są w zezwoleniu na pracę czy oświadczeniu ( np. poza miejscem jej stałego wykonywania ), gdy takie działanie spowodowane zostało w celu przeciwdziałania COVID-19, nie można wówczas uznawać, że doszło do popełnienia wykroczenia związanego z nielegalnym zatrudnieniem.

Za taką wykładnię przemawia interpretacja art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, który stanowi, że w celu przeciwdziałania COVID -19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania.

W sytuacjach wyjątkowych ( niezależnych od podmiotu powierzającego pracę), dopuszczalne jest powierzanie wykonywania pracy cudzoziemcowi przez wyższą lub niższą liczbę godzin niż określona w oświadczeniu lub zezwoleniu na pracę, w szczególności gdy owe przekroczenie czasu pracy wynika z okoliczności niezależnych od podmiotu powierzającego wykonywanie pracy i okoliczności nie budzą podejrzeń o obchodzenie przepisów dotyczących czasu pracy lub powierzania pracy cudzoziemcom.

Pozostałe artykuły